foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ž E L V I Č K Y        

Třídní učitelky:   Bc. Vlasta Adamčíková a Michaela Turpišová

                       Asistentka pedagoga:  Regina Svobodová  

Motto třídy:               „Jestliže neumíš, naučíme Tě,

                                  jestliže nemůžeš, pomůžeme Ti,

                               když si tu s námi, jsme tu pro Tebe.“      

Zaměření třídy:

Naše třída se jmenuje „ Želvičky“, nachází se v 1. patře prvního pavilonu naší MŠ. Třída „Želviček“ je třída s menším počtem dětí, kde jsou integrovány děti se zdravotním postižením.

 

 

Hlavní priority třídního vzdělávacího programu

·      Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, u dětí se zdravotním postižením pracujeme podle IP.

·      Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí, a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).

·      Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.

·      Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.

·      Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.

·      Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.

·      Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme děti k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.

·      Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích

dětí i rodině.

 

Nabízíme odbornou logopedickou péči zaměřenou na rozvíjení 

·     komunikačních a dorozumívacích dovedností, správné výslovnosti 

·     sluchového a zrakového vnímání 

·     pravo- levé a prostorové orientace 

·     hrubé a jemné motoriky 

·     propojení mluveného slova — pohybu — hudby — grafického vzoru.

 

 

Logopedická péče v naší třídě speciální probíhá každý den dle rozpisu.

 

Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým

 

výchovně-vzdělávacím procesem (podpora správného dýchání, metody

 

komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech,

 

reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.). 

 

U dětí s poruchami autistického spektra využíváme při práci metodu

 

strukturovaného učení zaměřenou na rozvoj komunikačních schopností.

 

 Využíváme tedy strukturalizace, vizualizace a individualizace nácviku,

 

úkolů a postupů. U dětí s PAS, které nepoužívají mluvenou řeč, logopedka

 

využívá alternativní a augmentativní komunikace, především komunikace

 

pomocí předmětu, fotografie, obrázku, znaková řeč. U dětí s kombinovaným

 

postižením závisí logopedická intervence na stupni postižení jak mentálního,

 

 

tak tělesného a přidružených postižení. 

 

Denní režim samozřejmě přizpůsobujeme momentálním potřebám dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro

spontánní hru.

 

Snažíme se vytvořit prostředí, kde jsou v maximální možné míře

respektována vývojová specifika dětí předškolního věku. Prostředí, v němž

se děti cítí jistě, bezpečně, spokojeně a radostně.

 

 

KALENDÁŘ ŽELVIČKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Copyright © 2018 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.